All for Joomla All for Webmasters

Новини законодавства за серпень 2019 року

Тільки постійне представництво нерезидента сплачує податок на прибуток

Міністерство фінансів наказом № 345 затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення представництвами нерезидентів в Україні.
Зокрема, Податковим кодексом України визначено перелік господарських операцій, які визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення, до якого Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 року внесено зміни та включено операції, які здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

Згідно з документом представництво нерезидента, яке здійснює виключно допоміжну та підготовчу діяльність для такого нерезидента, не зобовʼязане подавати звіт про контрольовані операції у разі, якщо суми коштів, отриманих від нерезидента на утримання представництва або призначених для перерахування ним на користь резидентів за надані послуги (виконані роботи) для нерезидента, перевищують 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за податковий (звітний) рік.

Визнання господарських операцій контрольованими здійснюється для цілей нарахування податку на прибуток підприємств та у разі, якщо вони можуть впливати на обʼєкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

Разом з тим, представництво нерезидента, яке не відповідає ознакам постійного представництва, та діяльність якого має виключно підготовчий або допоміжний характер для такого нерезидента, не визнається платником податку на прибуток згідно з вимогами Податкового кодексу України. Відповідно, операції представництва із нерезидентом у межах такої діяльності не можуть впливати на обʼєкт оподаткування податком на прибуток підприємств.

Таким чином, представництво нерезидента, яке не відповідає ознакам постійного, та операції, які здійснювались виключно у межах діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер для такого нерезидента, не визнаються контрольованими для цілей ст. 39 Податкового кодексу України. Отже, подавати щодо них звіт про контрольовані операції такому представництву не потрібно.
Разом з тим, у разі, якщо документальною податковою перевіркою буде встановлено, що представництво протягом звітного (податкового) періоду, що перевірявся, відповідало ознакам постійного представництва, господарські операції такого представництва із нерезидентом будуть визнаватись контрольованими операціями у звітному (податковому) періоді їх здійснення та у разі виконання умов, визначених Податковим кодексом України. При цьому таке представництво буде нести відповідальність, визначену Податковим кодексом України, на рівні платника податку на прибуток, який здійснював контрольовані операції протягом звітного (податкового) періоду, але не подавав щодо них звіт про контрольовані операції.

Крім того, у документі зазначено, що при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій для цілей застосування трансфертного ціноутворення враховуються суми коштів, отримані від нерезидента на утримання постійного представництва (виплата заробітної плати працівникам тощо), сплати податків і зборів або призначені для перерахування ним на користь резидентів за надані послуги (виконані роботи) для нерезидента.

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

У Податковому кодексі України визначено, що господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на обʼєкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:
а) операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
б) операції з придбання (продажу) послуг;
в) операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими обʼєктами інтелектуальної власності;
г) фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
ґ) операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів;
д) операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

Враховуючи вищевикладене, оскільки кошти, отримані від нерезидента на утримання постійного представництва або призначені для перерахування ним на користь резидентів за надані послуги (виконані роботи) для нерезидента, є господарськими операціями для цілей трансфертного ціноутворення, то вони відповідно до Податкового кодексу України в повному обсязі враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій для цілей застосування трансфертного ціноутворення.

Змінено черговість вимог вкладників проблемних банків

Вимоги вкладників, кошти яких залучались банком на індивідуальній основі з метою отримання відсотків за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або які мають інші фінансові привілеї, віднесено до сьомої черги вимог кредиторів банків, що ліквідуються.

Відповідні зміни передбачені рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 липня 2019 року № 1754. Згідно з чинною редакцією Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються такі вимоги відносяться до четвертої черги.

Крім того, уточнено підстави для внесення до затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів змін, які підлягають затвердженню виконавчою дирекцією Фонду, у разі припинення кредитора - юридичної особи - за його вимогами, включеними до реєстру.

Такими підставами є:
- надані правонаступниками документи, що відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що містить відомості про припинення юридичної особи / фізичної особи - підприємця (кредитора) та інформацію про відсутність відомостей про його правонаступників.

Українці можуть торгувати цінними паперами онлайн

Національний банк України спростив торгівлю облігаціями внутрішньої державної позики, надавши професійним учасникам українського фондового ринку доступ до депозитарію НБУ.
Інновація стала можливою завдяки впровадженню API-технологій, що забезпечує можливість автоматичної взаємодії внутрішніх систем учасників фондового ринку із системою депозитарного обліку Нацбанку.
Зокрема, учасники фондового ринку зможуть дистанційно:

- здійснювати операції з державними цінними паперами для своїх клієнтів;
- відкривати рахунки у цінних паперах;
- надавати інформаційні довідки тощо.

Зі свого боку клієнти професійних учасників можуть отримати можливість здійснювати транзакції, використовуючи IT-рішення у формі мобільних додатків.

НБУ скасував обмеження купівлі валюти за кредитні кошти

Національний банк України дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів у гривні без обмежень по сумі.
Відповідні валютні послаблення затверджені Постановою Правління Нацбанку № 104 від 6 серпня 2019 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Постанова набрала з 8 серпня 2019 року.

Зазначене послаблення дасть змогу підприємствам ефективніше управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобовʼязань у зручний для себе час.
Також удосконалено валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Банки зобовʼязані завершувати нагляд за експортними операціями впродовж 5 робочих днів з моменту отримання від Нацбанку інформації про зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта. Це дозволить уникати подвійного контролю клієнтської операції.

Крім цього, уточнено порядок здійснення нагляду за імпортними операціями у випадку зміни обслуговуючого банку в митній декларації.

Встановлено вимоги до узгодженого спільного придбання товарів малими і середніми підприємцями

Антимонопольний комітет розпорядженням від 13 червня 2016 року № 10-рп затвердив Типові вимоги до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів.
Дозволяються і не потребують дозволу Антимонопольного комітету України дії, які відповідають таким умовам:

- якщо сукупна ринкова частка учасників узгоджених дій як покупців товару, стосовно придбання якого вчиняються узгоджені дії, а також як продавців такого товару, не перевищує 20 %, або
- сукупна ринкова частка учасників узгоджених дій як покупців товару, стосовно придбання якого вчиняються узгоджені дії, а також як продавців такого товару, не перевищує 35 %, якщо на ринку цього товару, на якому вони його придбавають, наявний продавець, чия ринкова частка перевищує 35 %.

«Однорідними товарами» є ідентичні (стандартизовані) товари (продукція, роботи, послуги) та/або товари, що не є ідентичними, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, унаслідок чого виконують однакові функції і є взаємозамінними з точки зору задоволення потреб споживачів.

Ринкова частка розраховується:

- на ринку однорідних товарів: покупця - на основі даних про обсяг закупівель у натуральному виразі; продавця - на основі даних щодо обсягу продажів у натуральному вираженні;
- на ринку товарів, що не є однорідними: покупця - на основі даних про вартість закупівель; продавця - на основі даних щодо вартості продажів у грошовому вираженні.
За відсутності прямих даних щодо обсягу (вартості) продажів або обсягу (вартості) закупівель для визначення ринкових часток відповідних субʼєктів господарювання можуть використовуватися розрахунки, що ґрунтуються на іншій інформації про ринок, зокрема про обсяги продажу та закупівель на ринку.

Ринкові частки розраховуються на основі даних за календарний рік, що передує року, в якому здійснюється розрахунок.
Ринкова частка продавця включає товари, що постачаються покупцям, повʼязаним із постачальником відносинами контролю, з метою подальшого продажу.
Також передбачені винятки з дозволених узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів.

Скасовано вимоги до фотовідбитків для паспорта, вноситься відцифрований образ обличчя

Кабінет Міністрів України урегулював деякі питання оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.
Відповідну постанову № 683 було прийнято 17 липня 2019 року.

Зокрема, документ уніс зміни до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус, у частині, що стосується виключення вимог, що пред'являються до фотовідбитків для паспорта, установлених застарілим ДСТУ 1303-94 «Фотовідбитки чорно-білі і кольорові. Загальні технічні умови», затвердженим наказом Держстандарту України від 1 березня 1994 року № 44.

З дня набрання чинності постановою запрацює норма про те, що елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій (IKAO) Doc 9303. Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну паспорта для виїзду за кордон, та фотографічного зображення на них установлюються Міністерством внутрішніх справ України.

Аналогічні зміни внесено і до 8 постанов, які регулюють питання оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
Урядове рішення прийнято з метою розбудови Єдиного державного демографічного реєстру та адаптації національного законодавства до міжнародного.
Постанова набере чинності через два місяці з дня опублікування.

Компанія «Legal Business Assistants» завжди тримає руку на пульсі змін законодавства задля Вашого успіху. Отримуючи правову допомогу у нас, Ви можете бути впевнені, що чинне законодавство завжди на стороні Вашого бізнесу.

Опитування

Які юридичні послуги актуальні для Вас?